Archive for July, 2014

Buy Fish at the Shuk

Zài shìchǎng mǎi yǔ…

Peìqǐ: Nǐ hǎo. Wǒ yào mǎi yī xiē yǔ. Nǐ yǒu guīyǔ ma?

Yǔ xiǎofàn: Yǒu, zài zhèlǐ(er).

Peìqǐ: Dūo shǎo qián?

Yǔ xiǎofàn: Yī jīn qīshíwǔ xièkèěr.

Peìqǐ: Sì piàn dūoshǎo qián?

Yǔ xiǎofàn: Bāshí xièkèěr.

Peìqǐ: Hǎo. Wǒ yào mǎi. Xièxiè.